Általános Szerződési Feltételek

 Utazási szerződésa Baumon Kft. - Travel Angels Utazási Iroda által szervezett belföldi utazásokra

 

amely létrejött egyrészről a Baumon Kft.- Travel Angels Utazási Iroda (továbbiakban Utazási iroda) 2510 Dorog, Bécsi út 33.Fsz.10.,

Tel: 33-440-422, fax: 33-440-422, adószám: 14053836-2-11, MKEH nyilvántartási szám: U-001194, vagyoni biztosíték: UNIQA biztosító,

mint utazásszervező, másrészről megrendelő (k), továbbiakban Utas (ok) között az alábbi feltételekkel:

 

1. Az Utazási iroda által magyar állampolgárok részére szervezett belföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv utazási szerződésekről szóló rendelkezései (415-416§-ok) és az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) sz. Kormány Rendelet, a jelen szerződési feltételekben foglaltak, valamint az Utazási iroda és az Utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadók.


2. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, az előleg vagy a teljes részvételi díj befizetésével és ezzel egyidejűleg az utazási feltételek és mellékleteinek elfogadásával, írásban megrendelt utazás esetén a megrendelés visszaigazolásával és az utazási feltételek és mellékleteinek elfogadásával jön létre.


3. Az Utazási Iroda minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét és minőségét, valamint egyéb fontos információkat. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az Utazási Iroda írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.


4. Az Utas kijelenti, hogy az Utazási Iroda utazási szerződésében, tájékoztatójában és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja. Az Utazási Iroda utazásaira történő jelentkezés feltétele: az előleg befizetése, a szerződés (megrendelő) aláírása és az Utasnak történő átadása. Ha nem az utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast. E 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni, akit az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek terhelnek.


5. Az Utazási Iroda a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban értesíteni, s amennyiben az Utas a változást elfogadja, az a szerződés részévé válik.


6. Az Utas jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek összege a részvételi díj 40 %-a. A teljes részvételi díj és a részvételi díjban nem szereplő külön szolgáltatások díjának megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazást megelőző 30 napon belül kerül sor, az utas a részvételi díj 100 %-át köteles a szerződéskor megfizetni.

7.Az Utazási Iroda teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe-vételére jogosító visszaigazolást, részvételi jegyet

 (Voucher -t) ad át az utasnak, amelyet a társasutazás megkezdése előtt, vagy a szolgáltatás igénybevétele helyszínén a szolgáltatónak be kell mutatni, ennek hiányában a szolgáltatás nem vehető igénybe.


8. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az ÁFÁ-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat az Utazási Iroda a jelentkezéskor kitöltendő megrendelőlapon vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli.


9. Amennyiben az irodán kívülálló, előre nem várt esemény vagy ok (pl. háború, sztrájk, rendkívüli időjárás, természeti csapás, stb.) azaz vis major miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg az Utazási irodát felelősség nem terheli. Ilyen esetekben az Utazási Iroda igyekszik mindent megtenni az Utas érdekében, ami az adott esetben maximálisan lehetséges.


10. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, valamint valutaárfolyam megváltozása miatt az iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti, melyről az Utast értesíteni köteles. Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 8 %-ot, akkor az Utas a szerződéstől 3 munkanapon belül költségmentesen elállhat. Amennyiben az utas a változás közlésétől számított 3 munkanapon belül elállási szándékát nem jelenti be, ezen esetben ezt úgy kell tekinteni, hogy elállási jogával nem kíván élni, a szerződésmódosítást elfogadta.

 

11.Az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a következő indokok alapján:

a.) Vis maior esetén, azaz ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható - az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető - külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás) veszélyezteti,

b.) Ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.

Amennyiben az Utazási a fenti okok miatt az utazás megszervezésétől eláll: az utas az eredetivel azonos vagy hasonló értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként, ha az Utazási Iroda-nak ezt lehetőségében áll nyújtani.


12.Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell az Utazási Iroda -val közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról az Utazási Iroda bizonyítottan tudomást szerzett. Ha az Utas az utazás tervezett megkezdése előtti 35. napon túl az utazását lemondja, egyszeri 5.000.- Ft kezelési költséget köteles megfizetni.
12.1.Módosítási díj (időpont, létszám, utas név, fizetés módja stb.): 1.000.- Ft/módosítás. Az időpont módosítása a szabad kapacitás függvénye. Az úti cél és az időpont kötbérhatáridőn belüli módosítása lemondásnak minősül!

12.2.Ha az Utas az utazását a tervezett út megkezdése előtt 35 napon belül mondja le, azalábbi kártalanítási költséget kell megfizetnie:

35-15 nap esetén a részvételi díj 40%-a

14-8 nap esetén a részvételi díj 50%-a

7-4 nap esetén a részvételi díj 70%-a

Ha az utas az utazást megelőző 3 napon belül mond le, illetve lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson, a részvételi díj 100%-át köteles az Utazási Iroda-nak megtéríteni.

 

13.Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően, jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a szolgáltató partner által le nem számlázott szolgáltatások forint ellenértékére tarthat igényt.

Az utas a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezetés, stb.) és az irodai szervezési díj visszatérítését nem követelheti.

 

14.Az Utazási Iroda által meghirdetett belföldi utazások részvételi díjai biztosítási díjat nem tartalmaznak.

Az utazásokon résztvevő utasok számára az iroda fakultatív biztosítási szolgáltatást nyújt: útlemondási (storno)

és utazási biztosítás köthető a részvételi díj előleg befizetésével egyidejűleg. A biztosítási termékekről, biztosítási díjakról, stb. irodáinkban tájékoztatjuk ügyfeleinket.

15. Amennyiben az utas SZÉP kártyával kiegyenlített utat mond le az Utazási Iroda az utazás értékét készpénzben visszaadni nem jogosult. Ilyen esetben- a lemondott út kötbérfeltételeinek figyelembe vételével-az utas részére visszajáró összeg terhére más belföldi utazást ajánl fel. Ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe, az Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani.


16. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött részvételi jogát 3. személyre engedményezni. Az engedményezés csak olyan személyre lehetséges, aki az utazási szerződés feltételeit aláírásával elfogadja és megfizeti az esetlegesen felmerülő többletköltségeket (pl. módosítási díj). Az engedményezés csak írásban, az Utazási Iroda tudomásul vétele mellett lehetséges.


17. Az Utazási Iroda az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasnak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosíthatók.


18. Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyvet felvetetni, vagy felvenni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni. A jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az Utazási Iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását.

Probléma esetén hívják ügyeleti mobiltelefonunkat: 06/70-378-8732

 

Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas a felelős. A reklamáció elbírálása az Utazási Iroda részéről 30 nap. Az esetleges kártérítés felső határa a befizetett részvételi díj összege.


19. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okokból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet.


20. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.


21. Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat az Esztergomi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Az utazás/szállás megnevezése:

 

Időpontja:

 

Megrendelt szolgáltatások:

 

Csoportos buszos utazás esetén a legalacsonyabb létszám:…….fő

Az utazásszervező az utazásnak a legalacsonyabb létszám el nem érése okán történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles, legkésőbb indulás előtt 5 munkanappal.

 

Teljes összege:

 

Az utazási szerződést tudomásul vettem.

 

 

 

 

…………………………………..                                                                            ……………………………………..

Utazásszervező, utazásközvetítő                                                                               Megrendelő, utas

 


A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az Utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

 

[__] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy

 

[__] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

 

[__] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

 

Fenti nyilatkozat kitöltése nélkül jelen Utazási Szerződés érvénytelen!

 


Utas aláírása:

 

 


Dátum:

még töltünk