Általános Szerződési Feltételek

Utazásközvetítő Szerződés

 

Az Általános Szerződési Feltételeket az utazásszervezők határozzák meg. Irodánk, mint utazásközvetítő, több partnerrel/utazásszervezővel áll kapcsolatban, így a feltételek eltérőek lehetnek.

Az iroda, továbbiakban Travel Angels Utazási Iroda, utazásközvetítő tevékenységet végez, utazási ajánlatokat közvetít az utazást szervezők és az érdeklődők között. Az utazási szerződés így a két fél között, szervező és utas között jön létre.

Jelen szerződési feltételek hatálya a Travel Angels Utazási Iroda és az Utas között létrejött egyedi megrendelésekre/utazási szerződésekre terjed ki.

Travel Angels Utazási Iroda, mint utazásközvetítő (Székhely: 2510 Dorog, Bécsi út 33.Tel.: +36-33-440-422, +36-70-378-8732, nyilvántartási szám: U-001927., adószám: 48207487-2-31., e-mail cím: info@travelangels.hu , weboldal: travelangels.hu) által közvetített utazásokra, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

Az ÁSZF, valamint az Utazásközvetítő Szerződés és Megrendelőlap, együttesen képezik az Utazásközvetítő Szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit.

Az utasok egyedi kérései nem képezik az Utazásközvetítő Szerződés részét és azok teljesítéséért a Travel Angels Utazási Iroda nem vállal felelőséget.

I. Utazásközvetítő Szerződés létrejötte

1. Az Utazásközvetítő Szerződés és Megrendelőlap az Utas részére történő átadásával vagy elektronikus úton való megküldésével (e-mail), az Utazásközvetítő Szerződés és Megrendelőlap utas általi elfogadásával és aláírásával, az aláírt szerződés a Travel Angels Utazási Iroda részére történő visszajuttatásával, valamint a részvételi díj előlegének vagy teljes összegének készpénzben vagy utalással történő megfizetésével jön létre.

2. A Travel Angels Utazási Iroda és Utas közötti Megrendelőlap/Utazásközvetítő Szerződés tartalmazza: az Utas/Utasok személyes adatait, az úti célt, a szálláshely helyét, típusát, az indulás és visszaérkezés időpontját, a szállítás módját, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, a megrendelhető külön szolgáltatásokat, a részvételi díj összegét és a külön felszámításra kerülő díjakat (pld. adó, illeték, külön szolgáltatások).

II. Fizetési feltételek

1. A részvételi díj magában foglalja az utazásközvetítő szerződésben megjelölt, tételesen felsorolt egyes szolgáltatások árait. A Travel Angels Utazási Iroda tájékoztatja az Utast, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a teljes összegre (részvételi díj, illetékek, felárak, kötelező költségek) 27%-os ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben Utazó a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani és az utazást nem végfelhasználóként vásárolja. A részvételi díj végleges megállapítása a szerződés megkötésekor történik. A díj meghatározása nem a napok számától, hanem az igénybe vett szolgáltatásoktól függ. Az indulás és érkezés napja nem mindig jelent teljes napot, a késés és menetrendváltozás miatti időtartam módosulás nem jár árcsökkenéssel, illetve kártérítési kötelezettséggel.

2. Az Utas a szolgáltatás megrendelésekor köteles előleget fizetni, a fizetendő előleg a teljes részvételi díj 40%-a. Ettől el lehet térni, ha az utazásszervező partner vagy légitársaság más feltételt ír elő.

3. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes részvételi díj összegének megfizetését a Travel Angels Utazási Iroda legkorábban az utazás megkezdése előtt 35 nappal igényelheti, kivéve, ha az utazásszervező vagy a légitársasággal kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

4. Ha az Utazásközvetítő Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, az Utas a teljes részvételi díjat köteles a megrendelés aláírásával egyidejűleg megfizetni a Travel Angels Utazási Iroda részére.

5. Ha az Utas a részvételi díj teljes összegét határidőre nem fizeti be, az utazásszervező a szerződéstől elállhat. Az Utas ez esetben köteles az utazásszervező kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.

6. Az utazásközvetítő szerződésen az Utas által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli. Amennyiben nem személyesen az Utas, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utast terhelő kötelezettségek és felelősség az Utas javára szerződés kötő harmadik személyt, mint Megrendelőt terhelik, és ő írja alá az utazási szerződést is, a jogok pedig az Utast illetik. Az Utas az utazásközvetítő szerződést magára nézve kötelezőnek tekinti

III. Módosítási feltételek

1. Bármely, az Utas által kezdeményezett módosítás (név-, szálloda-, időpont módosítás, stb.) esetén a szolgáltató és közvetítő által meghatározott módosítási díjat kell fizetni. Menetrend szerinti járattal történő utazás esetén bármely repülőjegy módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

IV. Az Utas jogai és kötelezettségei

1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeget megfizetni Travel Angels Utazási Iroda útmutatásai alapján. Az utazásra vonatkozó információkat, valamint az iroda képviselőjének szóbeli tájékoztatását, tudomásul venni.

2. Az Utas köteles a Travel Angels Utazási Iroda vagy annak képviselője által meghatározott indulási időpontokat és egyéb feltételeket betartani. Ellenkező esetben a feltételek be nem tartásából származó összes következmény az Utast terheli.

3. Amennyiben az Utas lemond az általa kifizetett szolgáltatásról, vagy azt nem veszi igénybe, ezek elmaradásáért kártérítésre nem tarthat igényt.

5. Az Utas köteles az adott ország beutazási szabályaira vonatkozó mindenkori (pl. úti okmány érvényesség) jogszabályokat betartani. Amennyiben az Utast saját hibájából az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére, illetve kártérítésre nem tarthat igényt.

V.A Travel Angels Utazási Iroda jogai és kötelezettségei

1. A Travel Angels Utazási Iroda és az utazásszervező fenntartja magának a jogot az utazás módosítására vagy le nem bonyolítására „Vis Major” események esetén.

2. Az Utazásközvetítő Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel.

3. Az utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely változtatására azonos kategórián belül.

4. A Travel Angels Utazási Iroda nem felel az előre nem látható eseményekből eredő problémákért, illetve a légitársaságok által történő hibás teljesítésből keletkező károkért, mint például: járattörlés, járat késés, sztrájk, menetrend módosítás, túlfoglalás, vis major..stb.

VI. Fizetési feltételek

1. Az Utas a szolgáltatás megrendelésekor köteles készpénzben vagy utalással előleget fizetni, mely a teljes részvételi díj 40%-a. Ettől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.

2. A teljes részvételi díj megfizetése az út indulása előtt az utazásszervező felé, 30 nappal esedékes. Az Utas tudomásul veszi, hogy a Travel Angels Utazási Iroda a hátralék megfizetéséről az utas kérésére küld külön írásbeli értesítést. Amennyiben az Utas 30 nappal az indulás előtt a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a szerződés automatikusan megszűnik. Ebben az esetben az utazásszervező lemondási feltételei lépnek életbe.

VII. Lemondási feltételek

  1. Az Utas az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni.

  2. Útlemondás esetén a Travel Angels Utazási Iroda, 5.000 Ft/foglalás adminisztrációs költséget számol fel.

VIII. Hibás teljesítés

1. Az Utas az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az idegenvezetővel közölni, valamint jegyzőkönyvbe foglaltatni. A jegyzőkönyvet az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a Travel Angels Utazási Iroda-nak eljuttatni. Utólagos reklamációt a Travel Angels Utazási Iroda-nak nem áll módjában elfogadni.

2. Az időben benyújtott panaszleveleket a Travel Angels Utazási Iroda köteles az utazásszervező felé továbbítani.

3. Travel Angels Utazási Iroda ügyeleti telefonszáma: +36-70-378-8732. A Travel Angels Utazási Iroda nem felel az Utazó által a helyszínen befizetett fakultatív programok hibás teljesítéséért.

IX. Egyéb rendelkezések

1. Az Utazásközvetítő Szerződés aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. A Travel Angels Utazási Iroda, mint adatkezelő tájékoztatja az Utast, hogy a szerződésben megadott saját és Utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A Travel Angels Utazási Iroda tájékoztatja az Utast, hogy az Utas személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek továbbítja. Az érintett természetes személy jogairól információk a Travel Angels Utazási Iroda honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

2. Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél/személyi igazolvány, lakcímkártya, vízum) és a célországban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utas feladata. Az Utas vállalja továbbá, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt az Utas semmilyen igényt nem támaszthat sem az Utazásszervező, sem az Utazásközvetítő felé.

X. Együttműködési kötelezettség

1. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitás kérdéseiket békés úton, megegyezéssel rendezik. Ennek hiányában az Esztergomi Járásbíróság illetékes.

Partnereink utazási feltételei ❯❯